Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายบริหาร เป็นประธานอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

อุปนายกฝ่ายบริหาร เป็นประธานอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

3437

ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๔๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง เป็นประธานอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นายนุกูล ศิริสุวรรณ์, นายนิพนธ์ จันทเวช, นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง, นายศุภกิจ หล่อพัฒนกูร, นายพินิจ ลักษณวิศิษฎ์, นายวิพัฒน์ พัฒนสิน, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อนุกรรมการ/เลขานุการ ร่วมประชุม เรื่องขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมบริหาร และเรื่องพนักงานสภาทนายความสะท้อนความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

วรรณฤดี ลายเมฆ เลขาอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ : รายงาน

Facebook Comments