Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเนื่องในวันทนายความ 2561

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเนื่องในวันทนายความ 2561

2166

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และได้ปาฐกถาพิเศษ โดย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมดังกล่าว สำหรับการอบรมมีหัวข้อดังนี้

– การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล (กรณีเป็นผู้ต้องหา/จำเลยในคดี) บรรยายโดย พันตำรวจเอกหญิง เพ็ญศรี บุญเฉลียว นวท.(สบ 4) กชช.พฐก. และพันตำรวจโทหญิง อรวรรณ สมบูรณ์เงิน นวท.(สบ 2) กชว.พฐก.

– การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล (กรณีเป็นผู้เสียหายในคดี) บรรยายโดย นายแพทย์สุรณรงค์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

การอบรมในครั้งนี้มีเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 200 คน โดย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และนายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา.

Facebook Comments