Home ข่าวสารสภาทนายความ ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 ในเขตพื้นที่ภาค 1-9

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 ในเขตพื้นที่ภาค 1-9

7158

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48
เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานของการอบรมวิชาว่าความ (ส่วนภูมิภาค) ในเขตพื้นที่ภาค 1-9
(กรุณาติดต่อตามเบอร์ผู้ประสานงานของแต่ละภาค)

Facebook Comments