Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรมโครงการทนายความอาสาฯ ภาค 6

อบรมโครงการทนายความอาสาฯ ภาค 6

3588

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 6) และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและจริยธรรมมรรยาททนายความ โดย นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการอบรมมีหัวข้อดังนี้

– ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

– ทนายความขอแรงและการคุ้มครองสิทธิ/เสรีภาพ ประชาชนในการพิจารณาคดี บรรยายโดยนางจิดาภา หวังสู่วัฒนา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก

– การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (การเบิกจ่าย เงินรางวัล ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดีอาญาชั้นสอบสวน) บรรยายโดย นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และนายภูมิกร ก้อนแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คดีศาลของแรง) บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ

การอบรมในครั้งนี้มีคณะกรรมการสภาทนายความ ทนายความอาสาเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 300 คน โดยนายภักดี บุษยะบุตรี  อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร และนายสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

Facebook Comments