Home คดีครอบครัว ความหมายของ การเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย

ความหมายของ การเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย

9070

ความหมายของ การเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย มีความหมายว่าอย่างไร

คำตอบเคยมีคำพิพากาษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๔๗/๒๕๓๘

การเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง หมายความว่า การกระทําที่ เป็นอุปสรรค์หรือขัดขวางที่สามีและภริยาจะดําเนินชีวิตครอบครัวอย่างปกติสุขหรือการ กระทําที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาเกี่ยวกับความเป็น อยู่ร่วมกันอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ฉะนั้น การที่ จําเลยผู้เป็นภริยามีหนังสือร้องเรียนรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์ผู้เป็นสามี เล่า ประวัติตั้งแต่เริ่มแรกที่โจทก์จําเลยมีความสัมพันธ์กันจนกระทั่งได้จดทะเบียนสมรสกัน ตลอดจนความประพฤติของโจทก์กับหญิงอื่นในระหว่างชีวิตสมรส และเกี่ยวกับข้อความ ที่โจทก์ให้สัมภาษณ์ในหนังสือ “บุคคลวันนี้” ว่าปัจจุบันโจทก์สมรสกับ นาง ด. อันเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความจริง จึงเป็นการกล่าวป้องกันส่วนได้เสียของจําเลยมิให้โจทก์ แสดงต่อบุคคลภายนอกว่าจําเลยมิใช่ภริยาโจทก์ ไม่ถือว่าจําเลยกระทําการเป็นปฏิปักษ์ต่อ การเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องหย่าได้

มีปัญหาคดีหย่า คดีครอบครัวปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

Facebook Comments