Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (กรุงเทพมหานคร) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชน และคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (กรุงเทพมหานคร) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชน และคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน

3088

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (กรุงเทพมหานคร) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชน และคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน โดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมดังกล่าว สำหรับการอบรมครั้งนี้ นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร และคณะกรรมการสำนักงานทนายความอาสาประจำส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ สำหรับหัวข้อที่อบรมมีดังนี้

– จริยธรรมมรรยาททนายความ บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

– ระเบียบการปฏิบัติงาน บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

การอบรมในครั้งนี้ มีทนายความอาสาที่ได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้เข้ารับอบรมจำนวน 126 คน โดย นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายสหัส เบญจลาภ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.

Facebook Comments