Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

3253

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและจริยธรรมมรรยาททนายความ โดย นายถาวร มงคลเคหา กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการอบรมมีหัวข้อดังนี้

– ทนายความขอแรงและการคุ้มครองสิทธิ/เสรีภาพ ประชาชนในการพิจารณาคดี บรรยายโดย นายวีระพงษ์ กล่อมมิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

– ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

– การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (การเบิกจ่าย เงินรางวัล ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดีอาญาชั้นสอบสวน) บรรยายโดย นายภูมิกร ก้อนแก้ว นักวิชาการปฏิบัติการยุติธรรม และนายวรพันธ์ กลัดหว่าง นักวิชาการปฏิบัติการยุติธรรม

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คดีศาลของแรง) บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ

การอบรมในครั้งนี้มี ทนายความอาสาเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 250 คน โดย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร และนายเกรียงศักดิ์ สุวพงษ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

Facebook Comments