Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรมหลักสูตร “ทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10”

อบรมหลักสูตร “ทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10”

2875

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เปิดการอบรมหลักสูตร “ทนายความสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 10 โดยมี นางสาวอรนุช คงช่วย ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมและความเป็นมาของหลักสูตรฯ ทั้งนี้หลังจากกล่าวเปิดการอบรมแล้ว นายกสภาทนายความได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทและพันธกิจของทนายความในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน” และ “รัฐธรรมนูญ 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นอกจากนั้นการอบรมในวันนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับ “การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดย นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ เป็นวิทยากร จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535” โดย ดร.ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์ภาควิชาสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และท้ายการอบรมฯ มีการแบ่งกลุ่มเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มี นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ, กรรมการ และอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมงานอบรมฯ การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 85 คน.

Facebook Comments