Home ข่าวสารสภาทนายความ สภาทนายความลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สภาทนายความลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5057

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหารระดับสูง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ และนายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสภาทนายความ กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีนายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการจัดอบรมและให้ความรู้ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ของทั้งสององค์กร อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพต่อไป.

Facebook Comments