Home ข่าวสารสภาทนายความ การเสวนา “ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทนายความ รุ่นที่ 1”

การเสวนา “ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทนายความ รุ่นที่ 1”

2528

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทนายความ รุ่นที่ 1” โดย นายเดชา ยิ้มอำนวย อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับหัวข้อที่สัมมนามีดังนี้

– บทบาทการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายโดย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

– การตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 บรรยายโดย นายอรุณ สังข์ทอง ผู้อำนวยการกำกับและส่งเสริมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

– นโยบายการเงินการคลัง, รายได้ รายจ่าย การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ, การก่อหนี้และการบริหารหนี้, เงินนอกงบประมาณ, การคลังท้องถิ่น, การบัญชีการรายงาน การตรวจสอบและการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายโดย นางสาวศุภนันท์ ชุ่มใจ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

– พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กับทนายความ บรรยายโดย นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ

การอบรมในครั้งนี้ มีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 205 คน โดย นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายเดชา ยิ้มอำนวย อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.

Facebook Comments