Home ข่าวสารสภาทนายความ การสัมมนาวิชาการ “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559”

การสัมมนาวิชาการ “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559”

2233

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และการเผยแพร่กิจการกองทุนสวัสดิการทนายความ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ” สำหรับหัวข้อที่สัมมนามีดังนี้

– เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจการกองทุนสวัสดิการทนายความ สหกรณ์ และการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนหมุนเวียนฯ สภาทนายความ วิทยากรโดย นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายศุภพิชัย แอกทอง กรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

– ปัญหาอุปสรรคในการอำนวยความยุติธรรมคดีค้ามนุษย์ ในข้อหาความผิดฐานค้ามนุษย์ วิทยากรโดย นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายศุภพิชัย แอกทอง กรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ และนายชัยวัฒน์ วณิชวัฒนะ

– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 วิทยากรโดย นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ในช่วงจบการบรรยาย นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้มอบเงินสนับสนุน กองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสวัสดิการทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 10,000 บาท

การอบรมในครั้งนี้ มีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 150 คน โดย นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.

Facebook Comments