Home ข่าวสารสภาทนายความ สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 หรือ หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน”

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 หรือ หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน”

12273

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 หรือ หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน”

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

ดาวน์โหลดตารางเรียน : Download

Facebook Comments