Home คดีอาญา คดีอาญา ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา (โจทก์ฎีกา) จําเลยยื่นคําร้องขอ ให้การรับสารภาพ จะกระทําได้หรือไม่

คดีอาญา ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา (โจทก์ฎีกา) จําเลยยื่นคําร้องขอ ให้การรับสารภาพ จะกระทําได้หรือไม่

1944

คำถาม

คดีอาญา ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา (โจทก์ฎีกา) จําเลยยื่นคําร้องขอ ให้การรับสารภาพ จะกระทําได้หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๘/๒๕๖๐

การขอแก้ไขคําให้การ จําเลยที่ ๑ สามารถยื่นคําร้องได้ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาเท่านั้น การที่จําเลยที่ ๑ ยื่นคําร้องในระหว่างที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จึงไม่อาจ กระทําได้ ต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง แต่อย่างไรก็ดีการที่จําเลยที่ ๑ ขอให้ การรับสารภาพในชั้นฎีกาเช่นนี้ ถือได้ว่าจําเลยที่ ๑ ยอมรับข้อเท็จจริงโดยไม่โต้แย้งที่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจําเลยที่ ๑ กระทําความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๓๙๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 0891-1427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments