Home คดีแพ่ง ศาลมีอํานาจกําหนดให้จําเลย ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแก่โจทก์ได้หรือไม่

ศาลมีอํานาจกําหนดให้จําเลย ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแก่โจทก์ได้หรือไม่

5421

ศาลมีอํานาจกําหนดให้จําเลย ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแก่โจทก์ได้หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๕๐๐/๒๕๖๐

ป.วิ.พ. มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง และตาม ตาราง ๗ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีท้าย ป.วิ.พ. ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ศาล มีหน้าที่สั่งในคําพิพากษาคดีแพ่งทุกคดีในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงว่า จะให้คู่ความ ฝ่ายใดเป็นผู้รับผิด แม้โจทก์จะมิได้มีคําขอในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมก็ตาม เมื่อค่าใช้จ่าย ในการดําเนินคดีเป็นค่าฤชาธรรมเนียมอย่างหนึ่ง การที่โจทก์มีคําขอท้ายฟ้องว่า ให้จําเลยชดใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ แม้จะมิได้ระบุรายละเอียดว่า ค่าฤชาธรรมเนียมที่ขอมีอะไรบ้างก็ตาม แต่เมื่อศาลชั้นต้นกําหนดให้จําเลยซึ่งเป็นผู้แพ้คดีรับผิด ค่าฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๖๑ ศาลชั้นต้นย่อมมีอํานาจกําหนดให้จําเลยชดใช้ค่าใช้จ่าย ในการดําเนินคดีแก่โจทก์ได้ตามตาราง ๗ ดังกล่าว โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คู่ความ ได้เสียไป รวมทั้งลักษณะและวิธีการดําเนินคดีของคู่ความ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments