Home คดีแพ่ง คําร้องขอให้มีคําสั่งจําหน่ายคดีเสียจากสารบบความ อุทธรณ์ได้หรือไม่

คําร้องขอให้มีคําสั่งจําหน่ายคดีเสียจากสารบบความ อุทธรณ์ได้หรือไม่

4404

จําเลยยื่นคําร้องขออนุญาตยื่นคําให้การ ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคําร้อง ใน วันเดียวกันจําเลยยื่นคําร้องขอให้มีคําสั่งจําหน่ายคดีเสียจากสารบบความอ้างว่าโจทก์ไม่ได้ ยื่นคําขอภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กําหนดให้จําเลยยื่นคําให้การได้สิ้นสุดลง เพื่อให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด ศาลชั้นต้น ยกคําร้อง จําเลยจะอุทธรณ์คําสั่งศาลทันทีได้หรือไม่

คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๔๔/๒๕๖๐

คําร้องของจําเลยที่ขอให้ศาลชั้นต้นมีคําสั่งจําหน่ายคดีเสียจากสารบบความเป็น คําร้องที่ยื่นเพื่อให้ศาลใช้อํานาจตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง มิใช่คําร้องขอ ให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๒๔ คําสั่งของศาลชั้นต้นที่ ไม่จําหน่ายคดีของโจทก์เป็นคําสั่งในระหว่างการไต่สวนคําร้องขออนุญาตยื่นคําให้การ ของจําเลย อันเป็นคําสั่งก่อนศาลชั้นต้นได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี และ มิใช่คําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘ จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ คําสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตามมาตรา ๒๒๖ (๑)

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments