Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ เงินประกันชีวิต เงินบำนาญ-บำเหน็จตกทอด เป็นทรัพย์มรดกหรือไม่

เงินประกันชีวิต เงินบำนาญ-บำเหน็จตกทอด เป็นทรัพย์มรดกหรือไม่

16722

คำถาม
เงินประกันชีวิต เงินบำนาญ-บำเหน็จตกทอด เป็นทรัพย์มรดกหรือไม่ ?

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่821/2554
ผู้ตายทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต โดยระบุภริยาเป็นผู้รับประโยชน์ ปรากฎว่าภริยาผู้ตายถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย บริษัทประกันชีวิตสั่งจ่ายตั๋วแลกเงินระบุชื่อภริยาผู้ตายเป็นผู้รับเงิน ดังนี้ เงินตามสัญญาประกันชีวิตมิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายจึงไม่ใช่มรดกของผู้ตาย ส่วนภริยาผู้ตายซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยก็ถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ตาย ย่อมไม่อยู่ในฐานะผู้รับประโยชน์ที่จะได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิต สิทธิของภริยาผู้ตายที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่เกิดขึ้น เงินตามตั๋วแลกเงินจึงไม่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของภริยาผู้ตาย
แม้เงินตามตั๋วแลกเงินจะมิใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตายแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะมรดกเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งในอันที่จะใช้บังคับแก่เงินตามสัญญาประกันชีวิต เงินตามตั๋วแลกเงินจึงควรตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์มรดก

สรุป หลักพิจารณาคือ เงินหรือทรัพย์สินที่ทายาทมีสิทธิได้รับเนื่องจากความตายของผู้ตาย ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะถึงแก่ความตาย (ทรัพย์มรดก)

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทนายกฤษดา
089-142-7773 LINE ID Lawyers.in.th

Facebook Comments