Home คดีแพ่ง ซื้อขายไม่มีสัญญา เมื่อผิดนัดฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ ?

ซื้อขายไม่มีสัญญา เมื่อผิดนัดฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ ?

20116

 

คำถาม

ซื้อขายไม่มีสัญญา เมื่อผิดนัดฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ ?

คำตอบ

ปัญหานี้เกิดขึ้นกันทุกวันบางคนก็ปล่อยไปคิดว่าไม่มีสัญญา การซื้อขายนั้นหากไม่มีสัญญาจะฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่นไรมีคำตอบดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7735/2555

ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม นอกจะบัญญัติให้การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคาสองหมื่นบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ จึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดีกันได้แล้ว ยังได้บัญญัติอีกว่า “…หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว…” ก็ย่อมฟ้องร้องให้บังคับคดีได้เช่นกัน คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ในการซื้อขายต้นอ้อย โจทก์และจำเลยไม่ได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขายหรือมีหลักฐานการซื้อขายเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายโจทก์หรือจำเลยผู้ต้องรับผิดไว้เป็นสำคัญ แต่ในวันที่ตกลงซื้อขายกัน โจทก์ได้ส่งมอบกรรมสิทธิ์ต้นอ้อยให้แก่จำเลยและจำเลยเข้าไปตัดต้นอ้อยของโจทก์ไปขายให้แก่โรงงานน้ำตาล อันถือได้ว่าโจทก์ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายคือส่งมอบต้นอ้อยให้จำเลยแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับให้จำเลยชำระราคาต้นอ้อยได้ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

สรุปคำตอบ คือ หากมีการวางประจำ(วางเงินมัดจำ) หรือชำระหนี้บางส่วน(ส่งมอบสินค้า) สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทนายกฤษดา

089-142-7773

ขอบคุณครับที่ติดตาม

IMG_0548-0

Facebook Comments