Home ประกันภัย ลูกจ้างขับรถบรรทุกดินเข้าในถนนซอยของหมู่บ้าน น้ำหนักรถทำให้ท่อน้ำใต้ถนนแตก บ.ประกัน จะรับผิดชอบค่าท่อน้ำแตกหรือไม่

ลูกจ้างขับรถบรรทุกดินเข้าในถนนซอยของหมู่บ้าน น้ำหนักรถทำให้ท่อน้ำใต้ถนนแตก บ.ประกัน จะรับผิดชอบค่าท่อน้ำแตกหรือไม่

2503

ลูกจ้างขับรถบรรทุกดินเข้าในถนนซอยของหมู่บ้าน น้ำหนักรถทำให้ท่อน้ำใต้ถนนแตก บ.ประกัน จะรับผิดชอบค่าท่อน้ำแตกหรือไม่

ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย
หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายและความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

และความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

(ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถ

ดังนั้น ท่อน้ำในหมู่บ้านแตกเพราะรถบรรทุกขับผ่าน บ.ประกันภัย ไม่คุ้มครองความเสียหายท่อน้ำ

แต่คนขับ หรือเจ้าของรถที่เป็นนายจ้าง ยังคงรับผิดในความเสียหายของท่อน้ำที่แตก ยังไม่พ้นความรับผิด คือต้องรับผิดเองครับ

ติดต่อทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments