Home ประกันภัย รถเกิดอุบัติเหตุนอกราชอาณาจักร บริษัทประกัน ต้องรับผิดชอบหรือไม่

รถเกิดอุบัติเหตุนอกราชอาณาจักร บริษัทประกัน ต้องรับผิดชอบหรือไม่

3110

รถเกิดเหตุนอกราชอาณาจักร บ.ประกันภัย ต้องรับผิดชอบหรือไม่?

  • โดยปกติ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะคุ้มครองการใช้รถในราชอาณาจักรเท่านั้น
  • โดยมีข้อยกเว้นในสัญญาประกันภัย หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อที่7.1 และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ข้อ 8 ระบุไว้ว่า การประกันภัยตามหมวดนี้ไม่คุ้มครองอันเกิดจาก การใช้รถยนต์นอกเขตคุ้มครอง (คือนอกเขตประเทศไทย)
  • กล่าวคือ หากนำรถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้ไปใช้นอกอาณาเขตคุ้มครองหรือนอกอาณาเขตประเทศไทยแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินและตัวรถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น (ต้องจ่ายเองแม้มีประกันภัย)
  • แต่ผู้เอาประกันภัยอาจจะซื้อความคุ้มครองการใช้รถนอกราชอาณาจักรไทยได้ เช่น อาจจะซื้อความคุ้มครองการใช้ในประเทศมาเลเซีย กัมพูชา ลาว เป็นต้น
  • ซึ่งกรณีดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะต้องออกเอกสารแนบท้ายสัญญาประกันภัย ร.ย.04 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยในเอกสารดังกล่าวจะต้องระบุอาณาเขตการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นไว้ด้วย
  • แต่หากรถเกิดเหตุนอกอาณาเขต แล้วยกลาก หรือขับมาแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัย อาจมีความผิดฐาน แจ้งความเท็จ ฉ้อโกง เป็นความผิดอาญา มีโทษถึงจำคุก

ดังนั้น หากต้องใช้รถยนต์นอกราชอาณาจักร ควรซื้อกรมธรรม์ขยายความคุ้มครองไว้นะครับ เพราะหากไม่ซื้อกรมธรรม์ขยายความคุ้มครองไว้ บ.ประกันภัยไม่รับผิดชอบครับ

ติดต่อทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments