Home คดีครอบครัว สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ จะหมดไปเมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือไม่

สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ จะหมดไปเมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือไม่

5339

สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ จะหมดไปเมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือไม่

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คําพิพากษาฎีกาที่ 2590/2561

บทบัญญัติ มาตรา 1523 วรรคสอง แห่ง ป.พ.พ. ให้สามีมีสิทธิเรียก ค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกิน ภริยาไปในทางชู้สาวได้ แม้ภริยาสมัครใจหรือ ยินยอมให้ล่วงเกินไปในทํานองชู้สาว สามีก็มีสิทธิฟ้องเรียก ค่าทดแทน ตามวรรคสองนี้ได้ เพราะการฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรคสองนี้เป็นสิทธิ ของสามีโดยเฉพาะ และสิทธิในการฟ้องของสามีย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่มี การล่วงเกินในทางชู้สาวกัน จําเลยที่ 2 มี ความสัมพันธ์กับจําเลยที่ 1 ทางชู้สาวอันเป็นการล่วงเกินในทางชู้สาวต่อจําเลยที่ 1 ในขณะที่จําเลยที่ 1 ยัง เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ สิทธิของโจทก์ตามบทบัญญัติ ดังกล่าวย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่ ขณะที่ยังไม่มีการหย่า แม้ภายหลังมีการจดทะเบียนหย่ากันแล้ว สิทธิในการฟ้องก็หาได้หมดสภาพ หรือ ถูกลบล้าง ตามไปด้วยไม่ โจทก์มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจําเลยที่ 2 ได้ตามบทบัญญัติ ดังกล่าว

โจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จําเลยที่ 2 ชําระค่าทดแทนแก่โจทก์ 1.000,000 บาท แต่ศาลชั้นต้นมีคํา พิพากษาให้จําเลยที่ 2 ชําระค่าทดแทน แก่โจทก์ 300,000 บาท และให้จําเลยที่ 2 ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดยกําหนด ค่าทนายความให้ 3,000 บาท ซึ่งค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี เป็นเงิน 6,000 บาท เมื่อรวมกับค่าฤชาธรรมเนียมอื่นคือค่าส่ง หมาย 630 บาท และค่าทนายความที่ศาลชั้นต้นกําหนด 3,000 บาท เป็นเงินเพียง 2630 บาท แต่จําเลยที่ 2 ชําระไว้โดยคํานวณค่าขึ้นศาลจากทุนทรัพย์ ตามฟ้องเป็นเงิน 23,630 บาท เป็นการชําระเกินไปกว่าที่ ต้องชําระตาม คําพิพากษาศาลชั้นต้น จึงต้องคืนเงินส่วนที่ชําระเกินมาให้แก่จําเลยที่ 2

ข้อสังเกต

ประเด็นที่ 1 ความรับผิดอันเป็นการเรียกค่าทดแทนจากชู้ตามม.1523 วรรคสอง นั้น เป็น ความรับผิดเพื่อละเมิดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงประการหนึ่ง หากมีการฟ้องเรียกค่าทดแทน ตามม. 1523 วรรคสองแล้ว ไม่อาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแก่ชื่อเสียงตามม.420 ประกอบ 447 ได้ (ฎ. 6383/2537) ซึ่งความรับผิดในหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่มีการล่วงเกินทํานองชู้สาว หรือแสดงตนโดย เปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ทํานองชู้สาว มิใช่เกิดขึ้นเมื่อศาลพิพากษาว่าต้องชําระหนี้ ส่วนจะต้องรับผิดมาก น้อยเพียงใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทํานองเดียวกับเรื่องละเมิด

เมื่อสิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนตามม.1523 วรรคสอง เกิดขึ้นตั้งแต่มีการล่วงเกินทํานองชู้สาว หรือแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ทํานองชู้สาว แม้ต่อมามีการหย่าขาดจากคู่สมรส สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนที่เกิดมีขึ้นตั้งแต่ก่อนหย่านั้นก็มิได้ระงับสิ้นไป สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนหาได้ หมดสภาพหรือถูกลบล้างด้วยไม่

ประเด็นที่ 2 โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทน 1,000,000 บาท แต่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จําเลยที่ 2 ชําระค่าทดแทน 300,000 บาท และให้จําเลยที่ 2 ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี การชําระค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนในส่วนของค่าขึ้นศาลจึงต้องชําระเพียง ตามจํานวน 300,000 บาท เท่านั้น การที่ชําระมาเกินไปกว่าที่ต้องชําระ จึงต้องคืนส่วนที่เกิน

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments