Home ประกันภัย รถดับเพลิงขับชนรถขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ ต้องรับผิดต่อรถที่จอดขวางทางหรือไม่

รถดับเพลิงขับชนรถขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ ต้องรับผิดต่อรถที่จอดขวางทางหรือไม่

2072

รถดับเพลิงขับชนรถขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ ต้องรับผิดต่อรถที่จอดขวางทางหรือไม่

จอดรถขวางทางเข้าออกของสถานีรถดับเพลิง ปรากฎว่าเกิดเพลิงไหม้ สถานีดับเพลิงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรเทาบำบัดภัยอันเป็นสาธารณะที่เกิดขึ้น

รถดับเพลิงจึงขับรถดับเพลิงดันรถที่จอดขวางให้ออกนอกเส้นทางเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ และรถที่จอดขวางได้รับความเสียหาย

ต่อมาเจ้าของรถได้แจ้ง บ.ประกันเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากนั้นบ.ประกันภัยรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องกับ ต้นสังกัดสถานีดับเพลิง เช่นนี้ ฝ่ายสถานีดับเพลิงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่อย่างไร

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ2 ว่าด้วยหนี้
ลักษณะ5 ละเมิด
หมวด2 นิรโทษกรรม
มาตรา 450
ถ้าบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย

การที่รถดับเพลิงขับดันรถที่จอดขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ อันเป็นภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน จนรถที่จอดขวางเสียหาย รถดับเพลิงได้รับการนิรโทษกรรมตามข้อกฎหมาย ม.450 ไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

ดังนั้น ความเสียหายที่ถูกรถดับเพลิงชน ฝ่ายสถานีดับเพลิง ไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน

มีปัญหาคดีความ

ปรึกษาทนายอธิป 091 712 7444

Facebook Comments