Home แรงงาน การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่

การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่

2613

การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่

มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฯ ที่ ห้ามมิให้นายจ้าง ,หัวหน้างาน , ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน กระทำการล่วงเกิน ทางเพศต่อลูกจ้าง นั้น แม้จะยังมิได้ถูกเนื้อต้องตัว ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศได้ หรือแม้ตัวลูกจ้างจะยินยอม นายจ้างก็มีความผิดตามมาตรานี้ แต่การที่ลูกจ้าง ยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินที่นายจ้างสั่งจ่ายเช็คช่วยชำระหนี้ให้ โดยนายจ้างมิได้บีบบังคับ จะถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศ ตามความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 16 ไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 12939/2558

การที่โจทก์มีเพศสัมพันธ์กับจำเลย เป็นไปโดยความสมัครใจเป็นการส่วนตัวทั้งที่โจทก์มีสามีและบุตรแล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินที่จำเลยสั่งจ่ายเช็คเพื่อช่วยชำระหนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการที่จำเลยใช้อำนาจบังคับบัญชา บีบบังคับโจทก์ในหน้าที่การงาน ให้ต้องจำยอมมีเพศสัมพันธ์แต่ประการใด การกระทำของจำเลย จึงหาใช่เป็นการล่วงเกินทางเพศต่อโจทก์ตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 16 ไม่

สรุป การล่วงละเมิดทางเพศ ผิดกฎหมายแรงงานครับ

มีปัญหาทางคดี

ปรึกษาทีมทนายอธิป 0917127444

Facebook Comments