Home คดีอาญา ลูกจ้างนำเช็คชำระค่าสินค้าไปเข้าบัญชีตนเอง มีความผิดฐานยักยอกหรือไม่

ลูกจ้างนำเช็คชำระค่าสินค้าไปเข้าบัญชีตนเอง มีความผิดฐานยักยอกหรือไม่

6353

คําถาม ลูกจ้างนําเช็คผู้ถือที่บุคคลภายนอกสั่งจ่ายเพื่อชําระหนี้แก่นายจ้างและ นายจ้างมอบหมายให้นําเช็คไปฝากเข้าบัญชีของนายจ้างแล้วกลับนําเช็คไปเรียกเก็บเงินจาก ธนาคารแล้วเอาเงินไปเป็นของตน เป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอก

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

จําเลยที่ ๑ ได้รับมอบหมายจากโจทก์ที่ ๑ ให้ครอบครองเช็คแทนเพื่อนําไปเข้า บัญชีธนาคาร การที่จําเลยทั้งสองนําเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารแทนที่จะฝากเข้าบัญชี ธนาคาร แล้วยังเอาเงินที่เบิกมาได้แทนเช็คไปเป็นของตนเองย่อมผิดไปจากที่จําเลยที่ ๑ ได้ รับคําสั่งมอบหมายจากโจทก์ที่ ๑ เป็นการกระทําที่เบียดบังทรัพย์ของโจทก์ที่ ๑ เป็นของตน โดยทุจริต อันเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ดังที่โจทก์ฟ้องขอ ให้ลงโทษ แม้จําเลยทั้งสองจะรับสารภาพว่ากระทําความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องก็ตาม แต่ กรณีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอํานาจ ปรับบทให้ถูกต้อง และลงโทษตามบทที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคสาม (เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๕๒ วรรคหนึ่ง)

สรุปเป็นความผิดฐานยักยอก

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments