Home คดีแพ่ง สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่

สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่

3518

สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่

สบคบกันจดทะเบียนโอนขายและให้ที่ดินโดยไม่สุจริตไม่มีการชําระเงิน กันจริง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้าหนี้บังคับคดีได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หากมีการโอนที่ดิน ดังกล่าวต่อให้แก่บุคคลภายนอก เจ้าหนี้จะฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรม ได้หรือไม่ ปล2. เสก คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกที่ ๑๐๒๔๓/๒๕๕๖

ใน จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ สมคบกันจดทะเบียนโอนขายและให้ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง โดยไม่สุจริตและไม่มีการชําระเงินกันจริง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โจทก์บังคับคดีจากจําเลยที่ ๑ ได้ การแสดงเจตนาของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง ดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กัน จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริตและต้องเสียหายจาก การแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้ จําเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้จดทะเบียนรับจํานองที่ดิน พิพาทไว้โดยสุจริตไม่ทราบมาก่อนว่าจําเลยที่ ๑ เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาของโจทก์ โจทก์ จึงไม่อาจเพิกถอนการจดทะเบียนจํานองดังกล่าวได้ คงเพิกถอนได้แต่เฉพาะนิติกรรมการ จดทะเบียนโอนขายและยกให้ที่ดินพิพาทระหว่างจําเลยที่ ๑ กับที่ ๒ เท่านั้น

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

 

 

Facebook Comments