Home คดีแพ่ง มีหลักฐานเป็นหนังสือ กับ การมีหลักฐานเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงาน ต่างกันอย่างไรมีฎีกา

มีหลักฐานเป็นหนังสือ กับ การมีหลักฐานเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงาน ต่างกันอย่างไรมีฎีกา

7698

การทําเป็นหนังสือมีความหมายอย่างไร การทําหนังสือหมายความว่า คู่สัญญาทุกฝ่ายจะต้องลงลายมือชื่อเป็นหนังสือนั้นด้วย มิฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นหนังสือ

คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๐๐/๒๕๑๑ การทําเป็นหนังสือนี้ต่างจากมีหลักฐานเป็น หนังสือเพราะการมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นลงลายมือชื่อของคู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดเพียง ฝ่ายเดียวนั้น แต่การทําเป็นหนังสือนั้นคู่กรณีทั้งหมดนั้นจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือ

การจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ การจดทะเบียนจะต้องทําให้ ถูกต้องตามที่กฏหมายบัญญัติไว้ว่าจะต้องทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์อย่างนั้นจะต้องไป จดทะเบียนที่ไหน ถ้าจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ไม่มีอํานาจก็ไม่ถือว่าเป็นการ จดทะเบียนตามความหมายนี้ 

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments