Home ทั้งหมด ทำสัญญาประนีประนอม คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ฟ้องได้หรือไม่ ?

ทำสัญญาประนีประนอม คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ฟ้องได้หรือไม่ ?

7334

คำถาม

ทำสัญญาประนีประนอม  คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ฟ้องได้หรือไม่ ?

คำตอบ

เคยมีคำพิาพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๙๑/๒๕๔๗
การทำสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งกระทำต่อหน้าศาลและศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น มิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอย่างคดีธรรมดาที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยแล้วจึงพิพากษาชี้ขาดข้อพิพาทไป ข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงอาจมีผลไม่ตรงหรือเกินกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องก็ได้ ถ้าข้อตกลงนั้นเกี่ยวพันกับประเด็นแห่งคดีและไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เพราะเป็นไปตามข้อตกลงที่คู่ความต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน จึงไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติ ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ ซึ่งต้องห้ามมิให้พิพากษาเกินคำขอหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ดังนั้น การที่ศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมว่า ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี เกินกว่าอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของโจทก์ จึงหาเป็นการต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ และ ๑๓๘ (๒) ไม่
มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความ

ปรึกษาทนายกฤษดา

089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments