Home คดีอาญา รับว่าเป็นคนเฝ้ายาบ้าในชั้นจับกุม สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่

รับว่าเป็นคนเฝ้ายาบ้าในชั้นจับกุม สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่

2142

รับว่าเป็นคนเฝ้ายาบ้าในชั้นจับกุม สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่

คําถาม ถ้อยคําของผู้ถูกจับในชั้นจับกุมรับว่าเป็นผู้ดูแลและเฝ้าของกลาง เมทแอมเฟตามีนโดยได้รับค่าจ้างรายวันและยาเสพติดอีกจํานวนหนึ่ง จะรับฟังเป็น พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดได้หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ เป็น คน นรา คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๖๙/๒๕๖๑

จําเลยทั้งสามให้การไว้ในบันทึกการตรวจค้นจับกุมรับว่าเป็นผู้ดูแลและเฝ้า ของกลางเมทแอมเฟตามีนโดยได้รับค่าจ้างรายวันและยาเสพติดอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ วรรคสี่ ประกอบพระราช บัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ถ้อยคํานี้ถือว่าเป็นถ้อยคําอื่น ที่รับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของจําเลยทั้งสามได้ เมื่อได้มีการ แจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ซึ่งปรากฏในบันทึกการตรวจค้นจับกุมว่าได้มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวแก่จําเลยทั้งสามแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่าจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกับจําเลยที่ ๑ ครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้เพื่อจําหน่ายตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ กรณีมิใช่การรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทํา โดยมิชอบ หรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มา โดยมิชอบ และห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา ๒๒๖/๑

สรุป ถ้อยคํานี้ถือว่าเป็นถ้อยคําอื่น ที่รับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของจําเลยทั้งสามได้ เมื่อได้มีการ แจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ซึ่งปรากฏในบันทึกการตรวจค้นจับกุมว่าได้มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวแก่จําเลยทั้งสามแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่าจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกับจําเลยที่ ๑ ครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้เพื่อจําหน่ายตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ กรณีมิใช่การรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทํา โดยมิชอบ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments