Home คดีอาญา ทนายความต้องมี รวมแบบฟอร์มที่ใช้บังคับคดี อับเดต 2564

ทนายความต้องมี รวมแบบฟอร์มที่ใช้บังคับคดี อับเดต 2564

63479

ขอบพระคุณที่ติดตาม ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ ทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 LineID : @lawyers.in.th

 

คดีแพ่ง

ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
คำร้องขอยึดทรัพย์สิน, ขับไล่, รื้อถอน (7)
2.
คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์, การบังคับคดี (7)
3.
คำร้องทั่วไป (7)
4.
คำขอยึดทรัพย์ (แบบ 3)
5.
คำขอยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ทำการ (แบบ 3 ก)
6.
คำขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด (แบบ 39)
7.
แบบพิมพ์แจ้งที่ดิน กรณียึดที่ดิน น.ส.3/น.ส.3 ก.(ยึดใหม่) (แบบ 4/1)
8.
แบบพิมพ์แจ้งที่ดิน กรณีที่ดิน น.ส.3/น.ส.3 ก.ที่ยึดไว้ (แบบ 4/2)
9.
แบบพิมพ์แจ้งกรมป่าไม้ (แบบ 4/3)
10.
หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์
11.
ใบมอบฉันทะรับเงิน (แบบ 18)
12.
ใบมอบฉันทะ
13.
ใบมอบอำนาจ
14.
คำร้อง
15.
ใบขอรับเงิน (แบบ 19) เอกสารหมายเลข 2
16.
ใบรับเงินที่คู่ความรับไป (ล.48) เอกสารหมายเลข 3

คดีล้มละลาย

ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
ใบมอบอำนาจ
2.
คำขอรับชำระหนี้ (ล.29) (หน้าแรก)
บัญชีรายละเอียดหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
ในคำขอรับชำระหนี้
(หน้าที่สอง)
3.
คำขอประนอมหนี้ (ล.17) (หน้าแรก)
สัญญาค้ำประกัน (หน้าที่สอง)
4.
คำร้อง (ล.54)
5.
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร เอกสารหมายเลข 4
6.
คำให้การลูกหนี้หรือพยาน (ล.5)

คดีวางทรัพย์

ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
คำร้อง (ว.3) (วางทรัพย์)
2.
ใบมอบอำนาจ
3.
คำร้องขอวางทรัพย์ (ว.1) (วางทรัพย์)(หน้าแรก)
คำชี้แจง (วางทรัพย์)(หน้าที่สอง)

สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม (ฟ.19 คำขอเลือกผู้ทำแผน)
Download
1.
ฟ.19 คำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน
2.
ฟ.19 บัญชีรายละเอียดแห่งหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
3.
ฟ.19 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้
4.
ใบมอบอำนาจ
5.
ฟ.31 คำร้อง
6.
ฟ.37 ใบมอบฉันทะ
6.
ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม (ฟ.20 คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ)
Download
1.
ฟ.20 คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
2.
ฟ.20 บัญชีรายละเอียดแห่งหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
3.
ฟ.20 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้ในสำนวนคำขอรับชำระหนี้
4.
ใบมอบอำนาจ
5.
ฟ.31 คำร้อง
6.
ฟ.37 ใบมอบฉันทะ
6.
ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม (การจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน)
Download
1.
จบ.1 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2.
จบ.2 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีนิติบุคคล)
3.
จบ.3 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา)
4.
จบ.4 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีนิติบุคคล)
5.
จบ.5 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีคณะบุคคล)
6.
จบ.6 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีคณะบุคคล)
7.
จบ.7 คำขอวางหลักประกันเฉพาะคดี
8.
จบ.7 คำขอวางหลักประกันทั่วไป
9.
จบ.10 คำขอคืนหลักประกัน
10.
จบ.11 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ครั้งที่…..
(กรณีบุคคลธรรมดา)
11.
จบ.12 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ครั้งที่…..
(กรณีนิติบุคคล)
12.
จบ.13 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ครั้งที่…..
(กรณีคณะบุคคล)
13.
แบบรายงานการตรวจสอบ
14.
หนังสือค้ำประกัน
No.
Forms (Phor.20/1 Application for Debt Repayment In Business Reorganisation.)
Download
1.
Phor.20/1 Application for Debt Repayment In
Business Reorganisation.
2.
Attachment of (Phor. 20/1) List of Debt and
Collateral Attached to the Application for Debt
Repayment in Business Organisation
3.
Phor.20/1 A Table of calculation of Debts
4.
Phor.12/1 Power Of Attorney.
5.
Guideline for filling in Phor.20
No.
Forms (Phor.19/1 Application for attending Creditor Meeting Called for Election of the Planner)
Download
1.
Phor.19/1 Application for attending Creditor Meeting Called for Election of the Planner
2.
Attachment of (Phor.19/1) List of Debt and Collateral to the Application for Debt Repayment in Business Organisation of Creditor
3.
Phor.19/1 A Table of calculation of Debts
4.
Phor.12/1 Power Of Attorney.
5.
Guidelines on attending the creditors meeting for election of the planner

 

 

Facebook Comments