Home คดีแพ่ง ทนายความต้องมี แบบฟอร์มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Update 2563

ทนายความต้องมี แบบฟอร์มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Update 2563

5894

ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ ทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนและระยะเวลา

แบบฟอร์ม เครื่องหมายการค้า (ฉบับใหม่ ประกาศใช้วันที่ 3 กรกฎาคม 2560)

version 8.2 วันที่ปรับปรุง 01/11/2560

(อัพเดทไฟล์ ก.06 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน และ ก.12 หนังสือแสดงการปฏิเสธ)

 

ลำดับ รายการ ตัวอย่างการกรอก
แบบ ก.11
 ใบต่อแนบท้ายคำขอ
แบบ ก.11   ใบต่อแนบท้ายคำขอ
 100 หน้า
แบบ ก.11
 ใบต่อแนบท้ายคำขอ
ภาพเครื่องหมาย
แบบ ก.11
 ใบต่อแนบท้ายคำขอ
ตัวอย่าง
1 ก.01 คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon  Pdf Icon

ตัวอย่าง

Pdf Icon
2 ก.02 – คำคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม
– คำโต้แย้ง
Pdf Icon Doc Icon
3 ก.03 คำอุทธรณ์

ก) อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 27 หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37

ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื่น

Pdf Icon Pdf Icon
4 ก.04 – คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอที่ยื่นจดทะเบียน

– คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว

Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
5 ก.05 – คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

– คำขอจดทะเบียนต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
6 ก.06 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
7 ก.07 คำขอต่ออายุการจดทะเบียน

– เครื่องหมายการค้า

– เครื่องหมายบริการ

– เครื่องหมายรับรอง

– เครื่องหมายร่วม

Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
8 ก.08 คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

– เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

– สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
9 ก.09 คำขอตรวจดูทะเบียนหรือสารบบ Doc Icon
10 ก.10 คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกหรือวันที่นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายออกแสดงในงานแสดง สินค้าระหว่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28 หรือมาตรา 28 ทวิ Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
11 ก.12 หนังสือแสดงการปฏิเสธ Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
12 ก.14 หนังสือแจ้งฟ้องคดีต่อศาล คำพิพากษาและผลคดี Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
13 ก.15 หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

– เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

– สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

Pdf Icon Doc Icon
14 ก.17 หนังสือสัญญาโอน Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
15 ก.18 หนังสือมอบอำนาจ Pdf Icon Doc Icon
16 ก.19 หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน Pdf Icon Pdf Icon Pdf Icon
17 ก.20 หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจง Pdf Icon Doc Icon
18 ก.21 คำขอให้บันทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศ แทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักร Pdf Icon Pdf Icon
19 ก.22 คำขอจดทะเบียนแปลงทะเบียนระหว่างประเทศเป็นคำขอในราชอาณาจักร Pdf Icon Pdf Icon
20 บัญชีเอกสารหรือหลักฐานประกอบอุทธรณ์/คำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน Pdf Icon Pdf Icon

 

Facebook Comments