Home คดีแพ่ง ร้องขอบังคับคดีวันสุดท้าย แต่ส่งเอกสารไม่ครบจะบังคับคดีได้หรือไม่

ร้องขอบังคับคดีวันสุดท้าย แต่ส่งเอกสารไม่ครบจะบังคับคดีได้หรือไม่

2103

คําถาม โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีในวันสุดท้ายที่มีสิทธิบังคับคดีภายในสิบปี นับแต่วันมีคําพิพากษา แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นําส่ง ไม่ชัดเจน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมบางคนถึงแก่ความตาย เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่ง ให้โจทก์แก้ไขข้อขัดข้องเช่นว่านั้นเสียก่อน ดังนี้ จะถือว่าโจทก์บังคับคดีภายในสิบปีแล้ว หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ ในคําพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๒๔/๒๕๖๑ การร้องขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๑ (เดิม) (ปัจจุบันคือมาตรา ๒๗๔) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องดําเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ของการบังคับคดีให้ครบถ้วนภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา ขั้นแรกเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ขั้นต่อไปต้องแจ้งให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดี และขั้นตอนสุดท้ายเจ้าหนี้ ตามคําพิพากษาแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว้ ศาลชั้นต้นอ่านคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ ไม่มีคู่ความฝ่ายใด อุทธรณ์โจทก์จึงต้องร้องขอให้บังคับคดีภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ปรากฏว่า โจทก์ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และได้ดําเนินการ ยึดทรัพย์จํานองออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แล้ว แต่ได้เงิน ไม่พอชําระหนี้ตามคําพิพากษาแก่โจทก์ ครั้นเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น วันที่โจทก์มีสิทธิร้องขอให้บังคับคดีได้เป็นวันสุดท้าย โจทก์ยื่นคําขอให้เจ้าพนักงาน บังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๐๕๓ และ ๖๐๕๔ ซึ่งมีชื่อจําเลยที่ ๒ ถือกรรมสิทธิ์รวม แล้ว เพียงแต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นําส่งไม่ชัดเจน และปรากฏว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมบางคนถึงแก่ความตาย เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมี คําสั่งให้โจทก์แก้ไขข้อขัดข้องเช่นว่านั้นเสียก่อน เช่นนี้ย่อมถือว่าโจทก์ได้ดําเนินการ ตามขั้นตอนของการบังคับคดีครบถ้วนภายในระยะเวลาบังคับคดีตามมาตรา ๒๗ ๑ (เดิม) แล้วเพียงแต่มีเหตุขัดข้องทําให้การดําเนินการบังคับคดีไม่แล้วเสร็จ เจ้าพนักงานบังคับคดี ย่อมมีอํานาจดําเนินการบังคับคดีต่อไปจนเสร็จสิ้นได้ ส่วนที่โจทก์ยื่นคําขอให้ยึดที่ดิน ดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมนําส่งภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารเพิ่มเติมก็เป็นการแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการบังคับคดียึดที่ดิน ที่โจทก์ขอให้ยึดไว้แล้วตามคําขอยึดทรัพย์วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ต่อไปนั่นเอง หาใช่เป็นกรณียื่นคําขอให้ยึดทรัพย์เมื่อล่วงเลยระยะเวลาบังคับคดีไม่

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี@lawyers.in.th

Facebook Comments