Home คดีแพ่ง คดีแพ่ง ก่อนศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับฎีกา โจทก์จะยื่นคําร้องขอถอนฟ้อง ได้หรือไม่

คดีแพ่ง ก่อนศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับฎีกา โจทก์จะยื่นคําร้องขอถอนฟ้อง ได้หรือไม่

1378

คดีแพ่ง ก่อนศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับฎีกา โจทก์จะยื่นคําร้องขอถอนฟ้อง ได้หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๙๖/๒๕๖๑

ศาลชั้นต้นจะมีคําสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องได้เฉพาะก่อนศาลชั้นต้นมีคําพิพากษา เท่านั้น จะขอถอนฟ้องหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วไม่ได้ หากมีการตกลงกันได้ระหว่าง คู่ความ ก็ชอบที่จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันในชั้นฎีกา โดยจะทําที่ศาลชั้นต้นหรือศาลฎีกาก็ได้ กรณีจึงไม่อาจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจําเลยที่ 5 ได้ตามคําร้องของ โจทก์ ที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจําเลยที่ ๖ และให้จําหน่ายคดีออกจาก สารบบความ จึงไม่ชอบ ให้ยกคําร้องขอถอนฟ้องสําหรับจําเลยที่ 5 เสีย แต่เมื่อได้ความว่า ภายหลังจากโจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับฎีกาของโจทก์เฉพาะจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ แต่ไม่รับฎีกาของโจทก์สําหรับจําเลยที่ 5 และไม่ปรากฏว่ามีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งคัดค้าน คําสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของโจทก์สําหรับจําเลยที่ ๖ ดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องฟังว่า โจทก์ฎีกาเฉพาะจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ เท่านั้น

มีปัญหาคดีความปรึกษาทนายความ

089-142-7773 ไลน์ @lawyers.in.th

Facebook Comments