Home คดีอาญา คำฟ้องของอัยการโจทก์ขาดอายุความ คำขอให้คืนหรือใช้ราคาส่วนแพ่งตกไปด้วยหรือไม่

คำฟ้องของอัยการโจทก์ขาดอายุความ คำขอให้คืนหรือใช้ราคาส่วนแพ่งตกไปด้วยหรือไม่

4563

คำฟ้องของอัยการโจทก์ขาดอายุความ คำขอให้คืนหรือใช้ราคาส่วนแพ่งตกไปด้วยหรือไม่

คําถาม พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยในข้อหาความผิดฐาน ยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ และให้จําเลยคืนเงินแก่ผู้เสียหายตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓ หากศาลพิพากษายกฟ้องเพราะ คดีโจทก์ขาดอายุความ คําขอส่วนแพ่งตกไปด้วยหรือไม่ 4 คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ 1.

คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๗๕/๒๕๖๒

โจทก์ร่วมรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดตั้งแต่วันที่จําเลยไม่ยอมคืนเงิน ที่โจทก์ร่วมนําเข้าฝากในบัญชีธนาคารของจําเลยเพื่อนําเงินไปให้ผู้มีชื่อกู้ยืมแทนผู้เสียหาย แม้ต่อมาจําเลยจะถอนเงินออกจากบัญชีและโจทก์ร่วมเพิ่งทราบถึงการถอนเงินซึ่งเป็น เหตุการณ์ภายหลังจากที่จําเลยปฏิเสธไม่ยอมคืนเงินให้แก่โจทก์ร่วมแล้ว หาทําให้สิทธิในการร้องทุกข์ของโจทก์ร่วมขยายออกไปไม่ โจทก์ร่วมเพิ่งไปร้องทุกข์ตามรายงานประจําวัน เกี่ยวกับคดีเมื่อพ้นกําหนด ๓ เดือน นับแต่วันที่โจทก์ร่วมรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทํา ความผิด คดีของโจทก์และโจทก์ร่วมจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ สิทธินําคดีอาญามาฟ้องย่อมเป็นอันระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา ๓๙ (๖) พนักงานอัยการโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทน โจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓ ทําให้คําขอส่วนแพ่ง

มีปํญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments