Home คดีอาญา เอกสารที่อ้างส่งในชั้นไต่สวนคําร้องขอให้พิจารณาใหม่ จะต้องระบุไว้ในบัญชี ระบุพยาน และส่งสําเนาให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่

เอกสารที่อ้างส่งในชั้นไต่สวนคําร้องขอให้พิจารณาใหม่ จะต้องระบุไว้ในบัญชี ระบุพยาน และส่งสําเนาให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่

2706

คําถาม เอกสารที่อ้างส่งในชั้นไต่สวนคําร้องขอให้พิจารณาใหม่ จะต้องระบุไว้ในบัญชี ระบุพยาน และส่งสําเนาให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๔๘, ๙๐ หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๗๖/๒๕๓๒ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘, ๙๐ การยื่นบัญชีระบุพยานและการส่งสําเนาเอกสารนั้นใช้บังคับเฉพาะการสืบพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงในประเด็นแห่งคดีที่พิพาทไม่ใช้บังคับในการไต่สวนคําร้องที่ไม่เกี่ยวกับ ประเด็นข้อพิพาทในคดี

ก่อนฟ้องคดีโจทก์รู้ว่าจําเลยอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๗ ๔/๒๗ ดังนั้นเมื่อส่งหมายเรียกสําเนา คําฟ้องให้จําเลยที่บ้านเลขที่ ๑๒๗๔/๑๑๕ อันเป็นสํานักทําการงานของจําเลยไม่ได้ โจทก์ก็ชอบที่จะ ขอให้ส่งหมายเรียกและสําเนาฟ้องให้จําเลย ณ บ้านเลขที่ ๑๒๗๔/๒๗ อันเป็นภูมิลําเนาของจําเลย การที่ศาลอนุญาตให้ส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องโดยประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เป็น การดําเนินกระบวนพิจารณาไม่ชอบ ถือไม่ได้ว่าจําเลยทราบคําฟ้องและวันนัดสืบพยาน กรณีมีเหตุที่ จะให้พิจารณาใหม่

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา 

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments