Home ทั้งหมด วิธีเช็ควันนัดและการเลื่อนคดีของศาลแบบง่ายๆในสถานการณ์โควิด 19

วิธีเช็ควันนัดและการเลื่อนคดีของศาลแบบง่ายๆในสถานการณ์โควิด 19

40114

สารบัญ

ซึ่งหากไม่เข้าใจสามารถโทรถามผมได้เลยครับ ยินดีให้คำแนะนำ

มีปัญหาหรือไม่เข้าใจวิธีการ สามารถโทรถามทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

ที่มาของปัญหา

ในการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งท่านไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ก.บ.ศ. มีวาระพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการศาลในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นวาระเพิ่มเติมด้วย
โดย ก.บ.ศ.มีมติเห็นชอบ ให้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirs Disease : COVID-19) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ กรณีที่ 1.การเลื่อนวันนัดคดีจัดการพิเศษ 1.ให้ศาลชั้นต้นทุกศาล เลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษทุกคดี ที่นัดไว้ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.-31 พ.ค.63 โดยให้กำหนดวันนัดใหม่ในเวลาที่เหมาะสม ยกเว้นคดีดังต่อไปนี้ 1.1 คดีอาญา เช่น นัดสืบพยานประกอบคำรับสารภาพ ,นัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่จำเลยต้องขัง เป็นต้น 1.2 คดีแพ่ง เช่น คดีร้องขอจัดการมรดก , คดีร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้สาบสูญ , คดีร้องขอเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ หรือขออนุญาตทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ เป็นต้น
คดีอื่นๆ ที่เจ้าของสำนวน และองค์คณะพิจารณาเห็นว่าสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาไปได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง และหากเลื่อนคดีไปอาจทำให้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่ความ โดยการจะดำเนินการตามข้อ 1.1-1.3 นั้น ให้คำนึงถึงจำนวนคดี , จำนวนคู่ความในห้องพิจารณา , จำนวนบุคคลที่จะต้องมารวมกันที่ศาล และหากมีความจำเป็น ไม่อาจดำเนินกระบวนพิจารณาโดยปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ก็อาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนคดีไปได้

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินั้นมีดังนี้ 

1.ความชัดเจน ในการเลื่อนคดีหรือไม่

ซึ่งเกิดปัญหาในความชัดเจนในการเลื่อนคดีหรือไม่ เปลี่ยนแปลงวันนัดหรือไม่ ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่ใจ ในหลายคดีมีโทษจำคุก มีทุนทรัพย์สูง หากไม่ชัดเจน หรือบกพร่องอาจจะเป็นความผิดพลาดของทางทนายความซึ่งต้องระวัง

2.หมายนัดหรือคำสั่งเลื่อนคดียังไม่ถึงคู่ความ ไม่ชัดเจนว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อน

ซึ่งการที่หมายนัดยังไม่ถึงคู่ความนั้น เกิดปัญหาในความชัดเจนในการเลื่อนคดีหรือไม่

3.การโทรเช็ค นั้นไม่ค่อยมีผู้รับสาย หรือไม่ทราบรายละเอียด

ทุกคนมักใช้ช่องทางในการโทรทั้งสิ้น แต่กลับติดต่อยากหรือไม่ทราบคำตอบ ว่า ปลี่ยนแปลงวันนัดหรือไม่ เกิดปัญหาในความชัดเจนในการเลื่อนคดีหรือไม่

ทางแก้ทั่วไป ที่มักใช้กัน ทั้งตัวความและทนายความ

1.เดินทางไปที่ศาลไปเช็คสำนวน

2.โทรศัพท์เข้าเบอร์ตรงของ งาน เช่น งานเก็บดำ งานรับฟ้อง งานหมาย

3.หมอบหมายเสมียนทนายความหรือ บ.รับจ้างเอกชนเข้าไปเช็ครายละเอียดที่ คอมพิวเตอร์ของศาล

คำแนะนำ และทางแก้จากทีมงานทนายกฤษดา

1.ให้ท่านเช็คสถานะทางคดีก่อน จากระบบ ติดตามสำนวน ที่ Url https://cios.coj.go.th/tracking

ซึ่งจะทำให้ท่านทราบรายละเอียดวันนัดโดยไม่ต้องเข้าเป็นสมาชิก ทุกๆคนสามารถเช็คได้

2.ให้ท่านโทรศัพท์ ถามศาลที่หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ของศาลโดยตรง ที่ url https://cios.coj.go.th/home.php?page=phonebook

3.(เฉพาะทนายความ) ให้ท่านเช็คผ่านระบบ cios หากไม่เป็นสมาชิกก็สามารถสมัครได้และตรวจคำสั่ง ขอคัดถ่ายเอกสารหรือคำสั่งในสำนวนของศาลทั่วประเทศได้เลยครับ https://cios.coj.go.th/index.php

ซึ่งหากไม่เข้าใจสามารถโทรถามผมได้เลยครับ ยินดีให้คำแนะนำ

มีปัญหาหรือไม่เข้าใจวิธีการ สามารถโทรถามทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments