คำพิพากษาฎีกาที่ 2850/ 2561

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามมีว่า ผู้ตายมีเจตนาทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยด้วยหรือไม่ ที่โจทก์ทั้งสามฎีกาว่าข้อความในพินัยกรรมเห็นได้ว่าผู้ตายมีเจตนาโดยชัดแจ้ง
ที่จะยกเฉพาะบ้านให้แก่จำเลย พินัยกรรมจึงไม่ระบุถึงที่ดินพิพาท และการนำสืบพยานจำเลยไม่ชอบด้วยเพราะเป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นโจทก์ทั้งสามนำสืบแต่เพียงว่าที่ดินพิพาทมิได้ถูกระบุไว้ในพินัยกรรมจึงเป็นทรัพย์มรดกซึ่งต้องแบ่งปันแก่ทายาท

ฝ่ายจำเลยมีนางสาว จ. เป็นพยานเบิกความยืนยันว่า พยานรู้จักกับผู้ตายมานานหลายสิบปีสนิทสนมกัน เมื่อพยานไปเยี่ยมผู้ตายที่บ้านผู้ตายบอกว่าไม่อยากอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงผู้เดียวโดยไม่มีใครดูแล แต่ ประสงค์จะไปพักอาศัยกับจำเลยซึ่งเป็นหลานมีอาชีพพยาบาลผู้ตายบอกว่าสามารถเขียนพินัยกรรมเองได้ แล้วผู้ตายลงลายมือชื่อเขียนพินัยกรรมด้วยตนเองโดยอธิบายให้พยานฟังว่าบ้านและที่ดินประสงค์จะให้คงอยู่ในสภาพบ้านอยู่อาศัยเช่นนี้ตลอดไป

พยานหลักฐานของจำเลยจึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ทั้ง 3 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าผู้ตายมีเจตนาทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยด้วย และการที่ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่จำเลยโดยระบุรายการทรัพย์สินเพียงแต่บ้าน รถยนต์และเงินฝาก โดยไม่ระบุถึงที่ดินที่บ้านตั้งอยู่ บ้านจะหมายความรวมถึงที่ดินพิพาท ที่บ้านตั้งอยู่ด้วยหรือไม่ เป็นกรณีที่ความข้อใดข้อหนึ่งในพินัยกรรมอ่านตีความได้เป็นหลายนัยให้ถือเอาตามนัยที่จะสำเร็จผลตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมนั้นได้ดีที่สุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1684 จำเลยจึงมีสิทธินำพยานมาสืบให้เห็นถึงความประสงค์ของผู้ตายได้ไม่ใช่ เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94

ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่จำเลยโดยระบุรายการทรัพย์สินแต่เพียงบ้าน รถยนต์ และเงินฝาก โดยไม่ระบุถึงที่ดินที่บ้านตั้งอยู่ บ้านจะหมายความรวมถึงที่ดินพิพาทที่บ้านตั้งอยู่ด้วยหรือไม่ เป็นกรณีที่ความข้อใดข้อหนึ่งในพินัยกรรมอาจตีความได้เป็นหลายนัย ให้ถือเอาตามนัยที่จะสำเร็จผลดีที่สุด ตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์ มาตรา 1684 จำเลยย่อมมีสิทธินำพยานมาสืบถึงความประสงค์ของผู้ตายได้ ไม่ใช่เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8955
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments