Home คดีอาญา เปิดฎีกาช่องทางสู้ผู้ค้ำประกัน เหตุใดบ้างเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้อง

เปิดฎีกาช่องทางสู้ผู้ค้ำประกัน เหตุใดบ้างเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้อง

11543

เปิดฎีกาช่องทางสู้ผู้ค้ำประกันเหตุใดบ้าง เจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้อง

คําถาม เจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ที่ลูกหนี้ผิดนัด จะมีอํานาจฟ้องผู้ค้ําประกันหรือไม่ ใน

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๗๓/๒๕๖๒ ” โจทก์มีหนังสือส่งไปยังจําเลยที่ ๑ ตามสถานที่ที่ระบุในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี แม้จําเลยที่ ๑ ไม่ได้รับ แต่ของจดหมายมีการระบุเหตุขัดข้องที่นําจ่ายผู้รับไม่ได้ว่าย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่ โดยมีลายมือชื่อของพนักงานที่เกี่ยวข้องในการนําจ่ายและลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙” กํากับไว้ เมื่อไม่ปรากฏว่าจําเลยที่ ๑ เคยแจ้งการเปลี่ยนแปลง สถานที่ที่ระบุไว้ในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีมาก่อน ถือได้ว่าโจทก์ส่งหนังสือให้แก่จําเลยที่ ๑ โดยขอบแล้ว ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่กาหนดว่า “บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้กู้นั้น ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลง ทะเบียน หรือให้คนนําไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้โดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่คํานึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม…” สัญญา เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ ๑ เป็นอันเลิกกันในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และถือว่าจําเลยที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ใน

แนภายหลังจากที่จําเลยที่ ๑ ผิดนัดแล้ว โจทก์ไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจําเลย ที่ ๒ ผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จําเลยที่ ๑ ลูกหนี้ผิดนัด ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวบัญญัติให้ใช้บังคับมาตรา ๖๔๖ ที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้กับกรณีที่ลูกหนี้ ผิดนัดนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป โจทก็ไม่มีอํานาจฟ้องจําเลยที่ ๒

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments