Home คดีอาญา ลูกหนี้โอนขายหุ้นของตนให้แก่ผู้อื่นเพื่อมิให้เจ้าหนี้ยึดหุ้นมาบังคับชําระหนี้ ตามคําพิพากษา เป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ หรือไม่

ลูกหนี้โอนขายหุ้นของตนให้แก่ผู้อื่นเพื่อมิให้เจ้าหนี้ยึดหุ้นมาบังคับชําระหนี้ ตามคําพิพากษา เป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ หรือไม่

2622

คําถาม ลูกหนี้โอนขายหุ้นของตนให้แก่ผู้อื่นเพื่อมิให้เจ้าหนี้ยึดหุ้นมาบังคับชําระหนี้ ตามคําพิพากษา เป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๕๑/๒๕๕๙ จําเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคําพิพากษาของ ศาลแพ่งซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๗ โจทก์ส่งคําบังคับให้จําเลยปฏิบัติตาม คําพิพากษาดังกล่าวแต่จําเลยเพิกเฉย โจทก์ขอให้ศาลแพ่งออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ดําเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของจําเลยแล้ว ช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จําเลยเป็นกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท ป. จํากัดและเป็น ผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจํานวน ๑๒๐,000 หุ้น รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ ผู้ถือหุ้นจากจําเลยเป็น ส. ต่อมาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลางขีดชื่อบริษัท ป. ออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล

คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่จําเลยฎีกาว่า โจทก์นําสืบได้ความเพียงว่าจําเลยโอนขาย หุ้นบริษัท ป. จํากัด จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ หุ้น ให้ ส. โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจําเลยได้รับ เงินจากการโอนขายหุ้นดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทําโดยมีเจตนาเพื่อมิให้โจทก์ได้รับ ชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนั้น

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐ บัญญัติถึงการกระทําอันเป็นองค์ ประกอบความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เพียงว่า… ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ ใดก็ดี.. มิได้จํากัดว่าการโอนนั้นต้องทําโดยลักษณะใดหรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ เมื่อพยานหลัก ฐาน ของโจทก์รับฟังได้ว่าจําเลยโอนขายหุ้นของตนจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ หุ้น ไปให้แก่ ส. ย่อม ถือได้ว่าเป็นการกระทําโดยมีเจตนามิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาของจําเลยยึดหุ้นซึ่ง เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของจําเลยมาบังคับชําระหนี้ การกระทําของจําเลยจึงเป็นความผิดฐาน โกงเจ้าหนี้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments