กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 897 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่า เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้

ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่าให้ใช้เงินแก่บุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่าเฉพาะแต่จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้นจักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้

สาระสำคัญของมาตรา 897 คือ

1)ผู้เอาประกันชีวิตได้กำหนดให้ใช้เงินแก่ทายาทของตนเมื่อถึงแก่มรณะ โดยมิได้เจาะจงระบุชื่อทายาท

2)จำนวนเงินที่จะได้รับจากสัญญาประกันชีวิตจะถือเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันชีวิต

3)ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้กำหนดให้ผู้รับประกันชีวิตใช้เงินแก่บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง เฉพาะ“เบี้ยประกันชีวิต”ที่ได้ส่งไปแล้วเท่านั้นจะตกเป็นทรัพย์สินแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันชีวิตอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้

กล่าวโดยสรุป

โดยปกติถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้ ก็หมายความว่า ผู้เอาประกันชีวิตเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญานั้นเอง ในฐานะคู่สัญญา หากผู้เอาประกันชีวิตตายลงทายาทย่อมเป็นผู้รับเงินนั้นในฐานะผู้รับมรดก

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments