กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 872 ก่อนเริ่มเสี่ยงภัย ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ แต่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้เบี้ยประกันภัยกึ่งจำนวน

สาระสำคัญของการบอกเลิกสัญญาประกันภัย

1)เกิดสัญญาประกันภัยแล้ว แต่ยังไม่เริ่มเสี่ยงภัย

2)ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนเริ่มเสี่ยงภัย

3)ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วกึ่งจำนวน (เต็มอายุของสัญญา)

“ก่อนเริ่มเสี่ยงภัย”หมายถึง ก่อนที่บริษัทผู้รับประกันภัยจะเริ่มเสี่ยงภัยขึ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย เช่น คู่สัญญาทำสัญญาประกันภัยกันในวันที่ 1 มกราคม 2561 ในสัญญาระบุให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันเริ่มเสี่ยงภัย หมายถึงว่า ถ้าในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 หากเกิดวินาศภัยขึ้น ผู้รับประกันภัยยังไม่ต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ในช่วงก่อนเสี่ยงภัยนี้ผู้เอาประกันสามารถบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments