การพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่ ให้ยึดหลักองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ ดังต่อไปน้ี

1. มีบุคคลคนหนึ่งเจตนานารถมาใช้และได้เข้าใช้รถน้ัน เช่น ผู้ขับขี่ได้ขับรถออกมาใช้เป็นพาหนะแล้ว

2. ระหว่างการนารถมาใช้ และมีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกันกับการใช้รถแล้วมีการก่อให้เกิดภัยจากรถขึ้น ซึ่งภัยนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากผู้นำรถมาใช้ หรือผู้โดยสาร หรือจากบุคคลภายนอกรถก็ได้ คำว่าระหว่างการใช้รถนั้นมิได้มีความหมายเพียงว่า ขณะนั้นรถต้องติดเครื่องอยู่ หรือรถต้องกำลังวิ่งอยู่เท่านั้นแม้รถจะไม่ได้ติดเครื่องหรือกำลังวิ่งอยู่ก็ตาม หากช่วงเวลานั้นมีการกระทำ หรือกิจกรรมใดที่เป็นการใช้รถ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้รถก็ถือว่าเป็นเวลาระหว่างการใช้รถ

3. ภัยจากรถที่ใช้น้ันทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ผู้ได้รับความเสียหายจะเป็นผู้นำรถมาใช้เองหรือผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอกรถก็ได้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments