ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรส บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ บุคคลได้ รับมอบรถยนต์หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำหรือโดยบุคคลที่จะกระทำ สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะทำสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

เนื่องจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกโดยคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสของ ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ กับผู้เอาประกันภัยหรือบคุคลที่ชำระราคาค่าซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ หรือผู้ค้ำประกัน ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือครอบครองตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลนั้นมีเจตนาแท้จริงจะทำสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากสามารถกระทำได้โดยง่าย ความเสี่ยงสูง กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่อาจให้ความคุ้มครองได้ตาม 5.1 นี้
ในกรณีของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือครอบครองตามสัญญายืม สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่ จะกระทำสัญญาดังกล่าวนั้นแม้บุคคลที่ตกลงจะทำสัญญาหรือทำสัญญาดังกล่าวกับผู้เอาประกันภัยนั้นจะมีเจตนาแท้จริงที่จะทำสัญญา ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการทำสัญญาเข้าข้อยกเว้น 5.1 นี้

กล่าวโดยสรุป

ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยักยอกรถไป จะเข้าข้อยกเว้นความสูญหาย เนื่องจากสามารถกระทำได้โดยง่าย ความเสี่ยงสูง กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่อาจให้ความคุ้มครองได้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments