การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ตัวอย่าง เช่น นายแดงยืมรถนายขาวซึ่งทําประกันภัยไว้ไปใช้และประสบอุบัติเหตุ ชนนายดํา เป็นเหตุให้นายดําผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ซึ่งหากไม่มีข้อกําหนดนี้แล้วบริษัทก็อาจรับผิดต่อนายดําผู้ประสบภัยเฉพาะเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการคุ้มครองผู้ประสบภัยตามเงื่อนไข จะคุ้มครองผู้ประสบภัยในส่วนค่าสินไหมทดแทนก็เฉพาะความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของนายขาว ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น เมื่อนายแดงมิใช่ผู้เอาประกันภัย บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนของนายดํา แต่เนื่องจากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรถคันหนึ่ง ๆ มิใช่จะมีผู้ใช้รถเพียงคนเดียว ดังนั้นเพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ คุ้มครองครอบคลุมไปถึงผู้ขับขี่คนอื่น ๆ ที่มิใช่ผู้เอาประกันภัย จึงต้องกําหนดเงื่อนไขข้อนี้ไว้ในการขยายความคุ้มครองนี้ มีเงื่อนไขว่า ผู้ขับขี่นั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง

กล่าวโดยสรุป

ในการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จําเป็นต้องขยายความคุ้มครอง รวมถึงผู้ขับขี่รถคันเอาประกันภัยที่มิใช่ผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย เพราะในทางปฏิบัติรถที่เอาประกันภัยมิใช่มีผู้ใช้รถเพียงคนเดียว หรือในกรณีที่เป็นรถของนิติบุคคลก็จะมีพนักงานขับรถ ถ้าไม่มีการขยายความคุ้มครองรวมไปถึงก็จะเกิดปัญหาคนใช้รถไม่ได้รับความคุ้มครอง คนที่ได้รับความคุ้มครองกลับเป็นคนที่มิได้ใช้รถขึ้นดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยจึงขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลใดก็ตามซึ่งขับขี่รถคนัที่เอาประกันภัย โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments