การที่บริษัทกําหนดลักษณะการใช้ที่ผิดพลาดเองจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลังให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายมิได้ เช่น รถยนต์ที่ขอเอาประกันภัยเป็นรถยนต์บรรทุก (Pickup) ผู้ขอเอาประกันภัยมิได้ไปใช้ในการรับจ้างหรือให้เช่า หรือใช้ในกิจการอื่นใด แต่บริษัทกลับไประบุลักษณะการใช้รถในตารางว่า “ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้ รับจ้างหรือให้เช่า” (ทั้ง ๆ ที่ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวจะต้องทําประกันภัยในลักษณะใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือพาณิชย์พิเศษเท่านั้น) เมื่อผู้เอาประกันภัยนํารถยนต์ดังกล่าวไปใช้อย่างรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไป บริษัทจะมากล่าวอ้างในภายหลังว่ารถยนต์บรรทุก (Pickup) เป็นรถยนต์ที่จะต้องทําประกันภัยในลักษณะการใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือการใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษเท่านั้น เมื่อทําประกันภัยผิดประเภทผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง จํานวน 2,000 บาท สําหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ส่วนความเสียหายต่อรถยนต์เข้าข้อยกเว้นไม่คุ้มครองไม่ได้ บริษัทจะต้องรับผิดตามเนื้อความแห่งสัญญาที่ปรากฏใน กรมธรรม์ประกันภัยทุกประการ กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท สําหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ด้วย

กล่าวโดยสรุป

การที่บริษัทกําหนดลักษณะการใช้ที่ผิดพลาดเองจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลังให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายมิได้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments