Home คดีครอบครัว ถอนคำให้การรับสารภาพเป็นปฏิเสธ ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตอุทธรณ์คำสั่งได้หรือไม่

ถอนคำให้การรับสารภาพเป็นปฏิเสธ ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตอุทธรณ์คำสั่งได้หรือไม่

2969

คําถาม จําเลยขอถอนคําให้การรับสารภาพเป็นให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต และมีคําพิพากษา จําเลยจะอุทธรณ์คําสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จําเลยถอนคําให้การโดย ไม่อุทธรณ์คําพิพากษาศาลชั้นต้นที่ลงโทษจําเลยด้วยได้หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๘๗/๒๕๖๒

ในวันนัดพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาลชั้นต้นมีคําสั่งว่า การที่ จําเลยขอถอนคําให้การรับสารภาพเป็นให้การปฏิเสธ ไม่มีเหตุผลอันสมควรและล่วงเลย ระยะเวลาแล้ว จึงไม่อนุญาตให้จําเลยถอนคําให้การและเลื่อนไปนัดฟังคําพิพากษาใน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คําสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาที่ ไม่ทําให้คดีเสร็จสํานวน ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ บัญญัติว่า “คําสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทําให้คดีเสร็จสํานวน ห้ามมิให้อุทธรณ์คําสั่งนั้นจนกว่า จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นด้วย” ดังนั้น เมื่อจําเลยอุทธรณ์คําสั่งระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จําเลยต้องอุทธรณ์ คําพิพากษาของศาลชั้นต้นด้วยตามบทบัญญัติดังกล่าว แต่อุทธรณ์ของจําเลยที่อุทธรณ์ คําพิพากษาศาลชั้นต้นกล่าวเพียงว่า ศาลชั้นต้นยกคําร้องของจําเลยในการถอนคําให้การ เป็นการตัดสิทธิจําเลยต่อสู้คดี ทําให้ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นเพียงการอุทธรณ์คําสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จําเลยถอนคําให้การซึ่งเป็น คําสั่งระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ไม่ทําให้คดีเสร็จสํานวน ไม่ได้อุทธรณ์คัดค้าน คําพิพากษาศาลชั้นต้นที่ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments