Home คดีอาญา คดีอาญา การอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลไม่ให้ ขยายฎีกา จำเลยต้องมาแสดงตนต่อหน้า เจ้าหน้าที่ศาลหรือไม่

คดีอาญา การอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลไม่ให้ ขยายฎีกา จำเลยต้องมาแสดงตนต่อหน้า เจ้าหน้าที่ศาลหรือไม่

2537

คําถาม จําเลยต้องคําพิพากษาให้รับโทษจําคุกและมิได้ถูกคุมขัง ยื่นอุทธรณ์คําสั่ง ของศาลชั้นต้นที่ยกคําร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลหรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๓/๒๕๖๒

แม้อุทธรณ์ของจําเลยมิใช่อุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้นเกี่ยวกับการกระทํา อันเป็นความผิด แต่เป็นอุทธรณ์คําสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกา แก่จําเลยก็ตาม ก็ต้องอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วในขณะที่จําเลย ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่ตามคําพิพากษาจําเลย ต้องรับโทษจําคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจําเลยไม่ได้ถูกคุมขัง จําเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์” ดังนี้ การที่จําเลยต้องคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้รับโทษจําคุกและไม่ได้ถูกคุมขังยื่นอุทธรณ์คําสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาโดยไม่ได้แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล จึงเป็นการไม่ชอบ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments