Home คดีครอบครัว ฟ้องหย่าฝ่ายเดียว อีกฝ่ายไม่ไปศาล ศาลมีอำนาจตัดสินให้หย่าได้หรือไม่

ฟ้องหย่าฝ่ายเดียว อีกฝ่ายไม่ไปศาล ศาลมีอำนาจตัดสินให้หย่าได้หรือไม่

11738

ฟ้องหย่าฝ่ายเดียว อีกฝ่ายไม่ไปศาล ศาลมีอำนาจตัดสินให้หย่าได้หรือไม่

การดำเนินคดีฟ้องหย่านั้นหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไปศาล เราสามารถดำเนินคดีฝ่ายเดียวได้หรือไม่ ทีมงานทนายกฤษดาขออนุญาตชี้แจ้งข้อกฎหมายและอธิบายในความเข้าใจอย่างง่ายดังนี้

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๑๙๗ เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การแล้ว จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

มาตรา ๑๙๘ ถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ให้โจทก์มีคำขอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด

สรุป หากจำเลยไม่มาศาล ไม่ยื่นคำให้การ ให้ผู้ฟ้องคดี(โจทก์)ทำคำร้องให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด

วิธีการฟ้องหย่ามีวิธีการอย่างไร

ขั้นตอนและวิธีการ ฟ้องหย่า สามี/ภริยาที่จดทะเบียนสมรส อย่างเข้าใจง่าย ทีมงานทนายกฤษดา เคยอธิบายไว้ในบทความ คลิกhttps://www.lawyers.in.th

ฟ้องหย่าฝ่ายเดียวฟ้องที่ศาล

ฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ในจังหวัดหรือเขตที่ตั้งอยู่อยู่กินกัน หรือ ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของภูมิลำเนาจำเลย ที่จำเลยมีทะเบียนบ้านอยู่

ฟ้องหย่าฝ่ายเดียวต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

  • สำเนาบัตรประชาชน ของตนเอง และจำเลย
  • ทะเบียนบ้าน ของตนเอง และจำเลย
  • ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส
  • รูปถ่ายการอยู่กิน
  • พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุหย่า
  • สูติบัตรบุตร
  • หลักฐานหรือตารางรายการสินสมรส
  • หลักฐานที่เกี่ยวกับหนี้สินในระหว่างสมรส
  • หลักฐานค่าเลี้ยงชีพ
  • หลักฐานค่าเลี้ยงดูบุตร

สรุปฟ้องหย่าฝ่ายเดียวได้หรือไม่

หากอีกฝ่ายไม่ไปศาลศาลสามารถตัดสินให้หย่าได้โดยใช้คำพิพากษาแทนการจดทะเบียนหย่า

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments