Home คดีครอบครัว บทวิเคราะห์คดีฟ้องชู้ วิธีฟ้องและการเรียกค่าทดแทนจากใครได้บ้าง

บทวิเคราะห์คดีฟ้องชู้ วิธีฟ้องและการเรียกค่าทดแทนจากใครได้บ้าง

31528

ด้วยยุคเทคโนโลยีซื่อโซเชียลมีเดียมีความรวดเร็วปัจจุบันทันด่วน การติดตามพบหาข่าวสารหรือเรื่องของบุคคลทั่วไปเป็นไปได้ง่าย นอกจากข้อดีของเทคโนโลยีที่มี แล้วหนึ่งในข้อเสียคือทำให้เกิดปัญหาครอบครัวกันได้ง่ายขึ้นจากการแอบคุยแอบมีเล็กมีน้อย

เรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้หรือน้อยคนหนักที่ได้รับการอธิบายว่าหากสามีหรือภริยามีชู้ เราสามารถเรียกค่าทดแทนจากใครได้บ้าง ส่วนใหญ่จะตอบว่าจากชายชู้หรือหญิงชู้ แต่ในความจริงแล้วนอกจากจะเรียกจากชู้แล้วยังสามารถเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสได้อีกด้วยซึ่งในการฟ้องหย่านั้น สามีหรือภริยามีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากภริยาหรือสามีอีกฝ่ายหนึ่งคือคู่สมรสของตน และจากบุคคลที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้ ๒ กรณีกล่าวคือ

๑.สามีหรือภริยานอกใจประพฤตินอกใจคู่สมรสโดยการเป็นชู้ หรือมีชู้หรือมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับชายอื่นหรือหญิงอื่น

๒.สามีหรือภริยาจงใจก่อให้เกิดเหตุหย่าเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้จึงต้องฟ้องหย่า

กรณีแรกสามีหรือภริยานอกใจประพฤตินอกใจคู่สมรสโดยการเป็นชู้ หรือมีชู้หรือมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับชายอื่นหรือหญิงอื่น

  • ข้อกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๒๓

มาตรา ๑๕๒๓  เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

>>   ว.๒      สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

>>    ว.๓     ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

  • บทวิเคราะห์จากข้อกฎหมายอธิบายง่ายๆแบ่งเป็น ๒ กรณี

๑.ภริยาประพฤตินอกใจสามี

กรณีที่ภริยาประพฤตินอกใจสามีโดยอุปการะเลี้ยงดู ยกย่องชายอื่นฉันสามี ภริยามีชู้หรือร่วมประเวณีกับชายอื่นเป็นอาจิน หรือมีการล่วงเกินในทำนองชู้สาว

>>หากสามีจะเรียกค่าทดแทนจากภริยาและชายอื่น สามีต้องฟ้องภริยาตามเหตุหย่า มาตรา 1516 (1) โดยฟ้องภริยาเป็นจำเลยที่ ๑ ฟ้องชายอื่นเป็นจำเลยที่ ๒ ถ้าศาลพิพากษาให้หย่าตามฟ้องถึงจะได้ค่าทดแทนจากภริยาและชายชู้

>>หากสามีไม่ประสงค์หย่าจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากภริยาหรือชายอื่นผู้เป็นชายชู้ไม่ได้ เพราะ ฐานรากแห่งประเพณีทางกฎหมายไทยไม่ต้องการให้นำความผิดของภริยามาเปิดเผยต่อศาล กฎหมายจึงเขียนกำหนดไว้ตอนต้นว่าต้องหย่าขากจากกัน ตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรค ๑

ทางแก้กรณีไม่ประสงค์จะฟ้องหย่าภริยา  สามีสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรค ๒ จากเหตุล่วงเกินในทำนองชู้สาวและเรียกค่าทดแทนเฉพาะชายชู้ได้  ตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรค ๒

คำอธิบาย การล่วงเกินในทำนองชู้สาว คือมีการล่วงเกินแต่ยังไม่ถึงการร่วมประเวณี  สามารถเรียกค่าทดแทนได้ ซึ่งไม่ว่าฝ่ายหญิงจะยินยอมหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ

ส่วนการกำหนดความมากน้อยของค่าทดแทนนั้น ถือหลักเกณฑ์ที่ว่า ทดแทนความรู้สึกของสำหรับสามีที่สูญเสียภริยาไปและสำหรับความเสียหายที่เกิดต่อ ชื่อเสียง เกียรติภูมิของสามี แต่ค่าทดแทนนี้ก็ต้องไม่สูงเกินหรือต่ำเกินไป เพราะวัตถุประสงค์เป็นการทำโทษชายชู้

๒.สามีประพฤตินอกใจภริยา  ใช้หลักการและแนวทางวินิจฉัยไปในทางเดียวกัน

กรณีที่สองสามีหรือภริยาจงใจก่อให้เกิดเหตุหย่าเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้จึงต้องฟ้องหย่า

ในข้อนี้คนไม่ค่อยทราบและที่ปรึกษาไม่ค่อยได้ให้คำแนะนำ ทีมงานทนายกฤษดา จึงขอแนะนำให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้มีอรรถคดีทั่วไปในเรื่องดังกล่าว

ข้อกฎหมาย

มาตรา ๑๕๒๔  ถ้าเหตุแห่งการหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๓) (๔) หรือ (๖) เกิดขึ้นเพราะฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้ จึงต้องฟ้องหย่า อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

อธิบายแยกได้เป็นสามเหตุกล่าวคือ

มาตรา๑๕๑๖ (๓)สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง

มาตรา๑๕๑๖(๔)สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี

มาตรา๑๕๑๖(๖)ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง

สามีหรือภริยาที่ก่อเหตุนั้นอีกฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนได้

ซึ่งหากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรปรึกษากับทีมงานทนายกฤษดาได้ สุดท้ายนี้รักษาสุขภาพกันด้วยครับ

มีปัญหาปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา 0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

Facebook Comments