Home บทความ ครบสัญญาเช่าแล้วผู้เช่าไม่ยอมออกจากบ้าน แจ้งความบุกรุกได้หรือไม่

ครบสัญญาเช่าแล้วผู้เช่าไม่ยอมออกจากบ้าน แจ้งความบุกรุกได้หรือไม่

2739

 กรณีสัญญาเช่าครบกำหนดเวลาแล้ว ผู้ให้เช่าไม่ต่อสัญญาเช่าและได้แจ้งให้ผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปแล้ว หากผู้เช่ายังคงครอบครองทรัพย์สินที่เช่าต่อไป เป็นความผิดอาญาข้อหาบุกรุกหรือไม่   

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ ทีมงานทนายวิศวะโดยทนายสมยศ ไชยผล หัวหน้าสำนักงานจะมาขออธิบายเกี่ยวกับ ครบสัญญาเช่าแล้วผู้เช่าไม่ยอมออกจากบ้าน แจ้งความบุกรุกได้หรือไม่ ซึ่งมีหลักการอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ

กรณีนี้มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364

มี แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยตัดสินไว้

ก.กรณีบุคคลเข้าไปครอบครองทรัพย์สินโดยมีสิทธิ แม้ต่อมาจะหมดสิทธิ การครอบครองต่อเนื่องไปนั้นย่อมไม่เป็นผิดความผิดฐานบุกรุก

คำพิพากษาฎีกาศาลที่ 65/2478 เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่ายังคงอยู่ในที่เช่าต่อไป ผู้ให้เช่าไล่ก็ไม่ยอมออกดังนี้ ผู้เช่ายังไม่มีผิดกฎหมายฐานบุกรุก การบังคับขับไล่ผู้เช่าออกจากที่เช่านั้นอยู่ในอำนาจของศาล ผู้ให้เช่าไม่มีอำนาจบังคับตามลำพัง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2097/2537 ขณะที่จำเลยเข้าไปอยู่อาศัยในตึกแถวของผู้เสียหายนั้นจำเลยได้เข้าไปอยู่ก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนดโดยผู้เช่าเป็นผู้อนุญาต ซึ่งขณะนั้นผู้เช่ายังมีสิทธิครอบครองตึกแถวอยู่ จำเลยจึงเข้าไปอาศัยอยู่ในฐานบริวารของผู้เช่า การเข้าไปอาศัยอยู่ในตึกแถวดังกล่าวจึงเป็นการเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังกล่าวแล้ว การที่จำเลยยังคงอยู่ต่อเนื่องตลอดมา แม้สัญญาเช่าดังกล่าวจะครบกำหนดแล้ว และผู้เสียหายได้แจ้งให้จำเลยออกไปแล้ว จำเลยก็ยังไม่ยอมออกไปนั้น ก็เป็นเรื่องละเมิดในทางแพ่งเท่านั้นไม่เป็นความผิดทางอาญาเช่นกันการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกตามฟ้อง

ข.แต่ในกรณีเช่ารายวัน ศาลฎีกามีแนววินิจฉัยว่าสัญญาเช่าย่อมสิ้นสุดลงเป็นวันๆ หากผู้ให้เช่าไม่ยินยอมให้เช่า และผู้เช่ายังคงฝ่าฝืนเข้าไป ผู้เช่ามีความผิดอาญาฐานบุกรุก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1833/2523 การเช่าของจำเลยเป็นการเช่ารายวัน พอสิ้นวันหนึ่ง ๆ จำเลยก็ได้ออกไปจากตลาด การครอบครองของจำเลยจึงสิ้นสุดลงเป็นวัน ๆ เมื่อผู้เสียหายไม่ยอมให้จำเลยเข้าไปขายของในตลาดอีก จำเลยยังขืนเข้าไปจึงเป็นความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ.ม.362 จำเลยเข็นรถเข้าไปขายของตามทางเดิน อันเป็นส่วนหนึ่งของตลาด เจ้าของตลาดเป็นผู้เสียหาย

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

โทร 086-807-5928

Facebook Comments