Home คดีครอบครัว เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

2339

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยคือตราสารซึ่งเป็นหลักฐานระหว่างผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย โดยต้องมีลายมือชื่อผู้รับประกันภัยพร้อมทั้งระบุรายการต่าง ๆ คือ วัตถุที่เอาประกันภัย ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง จำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย กำหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย ชื่อของผู้รับประโยชน์วันทำสัญญาประกันภัย สถานที่ และวันที่ทำกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ตกลงกันระหว่างสองฝ่าย โดยความสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นนอกจากจะเป็นหลักฐานของสัญญาประกันภัยที่ได้ทำขึ้นมาแล้วยังมีรายละเอียดต่างๆ ที่กฎหมายบังคับให้จำเป็นต้องระบุในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามสัญญาประกันภัย รวมทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 867 และพระราชบัญญัติประกันภัย พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรมธรรม์เป็นเอกสารที่ผู้รับกรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา867 กฎหมายได้กำหนดรายการที่บังคับว่าจะต้องมีในกรมธรรม์ประกันภัยเอาไว้โดยมีรายการดังต่อไปนี้

 1. วัตถุที่เอาประกันภัย
 2. ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง
 3. ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้กําหนดกันไว้
 4. จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
 5. จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย
 6. ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย
 7. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย
 8. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย
 9. ชื่อของผู้รับประโยชน์ถ้าจะพึงมี
 10. วันทําสัญญาประกันภัย
 11. สถานที่และวันที่ได้ทํากรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยจะต้องออกให้ผู้เอาประกันถือไว้เป็นหลักฐาน 

แต่อย่างไรก็ดี แม้กรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นหลักฐานของการทำสัญญาประกันภัยอย่างหนึ่งและมีรายละเอียดข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ แต่หากเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาประกันภัยและได้ชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว แม้ผู้เอาประกันภัยจะยังไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในระหว่างการจัดส่ง แต่ก็ถือว่าความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยมีผลบังคับระหว่างกันตามที่ได้ตกลงทำสัญญากันเอาไว้แล้ว เพราะแม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นหลักฐานของสัญญาประกันภัย แต่เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัยได้ตกลงทำสัญญากันแล้วยย่อมถือว่าสัญญาประกันภัยได้เกิดขึ้นแล้วคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน แม้กรมธรรม์ประกันภัยจะยังอยู่ในระหว่างการจัดส่งก็ตาม 

กรมธรรม์ประกันภัยยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถทราบถึงวงเงินความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิดต่างๆ ของผู้รับประกันภัย และข้อตกลงต่างๆ จึงถือเป็นเอกสารสำคัญที่ควรจะมีติดรถเอาไว้หากเกิดอุบัติเหตุก็จะทำให้ทราบได้ว่าทางผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เป็นจำนวนเท่าใดบ้าง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร0891427773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments