Home คดีแพ่ง ฟ้องซ้อนมีความหมายว่าอย่างไร ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่นิยามไว้

ฟ้องซ้อนมีความหมายว่าอย่างไร ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่นิยามไว้

4800

ฟ้องซ้อนมีความหมายว่าอย่างไร ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่นิยามไว้

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๒๘/๒๕๖๑

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง บัญญัติว่า “นับแต่เวลาที่ได้ ยื่นคําฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาและผลแห่งการนี้ (๑) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคําฟ้อง เรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น” มีความมุ่งหมายว่าคดีเรื่องเดียวกัน โจทก์ควรจะฟ้องร้อง ว่ากล่าวกันไปเสียให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน ส่วนคดีใดจะเป็นคดีเดียวกันหรือไม่ ต้องพิจารณาจากคําฟ้องในคดีนั้น ๆ ว่า เป็นคดีที่มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่ง ข้อหาอย่างเดียวกันหรือไม่ คดีก่อนโจทก์ฟ้องว่า จําเลยที่ ๒๔ ในฐานะผู้จัดการของโจทก์ ซึ่งมีหน้าที่ รักษาและรับผิดชอบในการรับจ่ายเงิน และจําเลยอื่นที่เป็นคณะกรรมการดําเนินการของโจทก์

ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเงินและการบัญชีของโจทก์ ร่วมกันถอนเงินจํานวน ๑๒๔,๒๐๐,000 บาท ออกจากบัญชีโดยไม่นําเงินไปใช้ในกิจการของโจทก์ แต่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคล อื่นโดยทุจริต อันเป็นการกระทําอันมิชอบต่อหน้าที่หรือกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับ ความเสียหาย ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จําเลยที่ ๒๔ และจําเลยอื่นซึ่งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ ของโจทก์ร่วมกันทําละเมิดต่อโจทก์ โดยจัดทําโครงการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่

ในวัตถุประสงค์ของโจทก์ ทําให้โจทก์ได้รับความเสียหายจะเห็นได้ว่าแม้มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้และ คดีก่อนจะเป็นเรื่องละเมิดเหมือนกัน แต่พฤติการณ์ในการกระทําละเมิดของจําเลยที่โจทก์อ้างอาศัย เป็นหลักแห่งข้อหานั้นแตกต่างกัน ถือไม่ได้ว่าเป็นการฟ้องเรื่องเดียวกัน จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง (9)

สรุป ศาลให้ความหมายว่า มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง บัญญัติว่า “นับแต่เวลาที่ได้ ยื่นคําฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาและผลแห่งการนี้ (๑) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคําฟ้อง เรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น” มีความมุ่งหมายว่าคดีเรื่องเดียวกัน โจทก์ควรจะฟ้องร้อง ว่ากล่าวกันไปเสียให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน ส่วนคดีใดจะเป็นคดีเดียวกันหรือไม่ ต้องพิจารณาจากคําฟ้องในคดีนั้น ๆ ว่า เป็นคดีที่มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่ง ข้อหาอย่างเดียวกันหรือไม่

มีปัญหาดคีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-1427773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments